Menü İcon

Suna Yıldızoğlu ve Yasemin Allen

Avus­tral­ya, İn­gil­te­re ve Tür­ki­ye üç­ge­ni ara­sın­da ye­ti­şen, ar­dın­dan gü­zel­li­ği, ma­sum yü­zü ve ye­te­ne­ğiy­le kı­sa sü­re­de tıp­kı anne­si gi­bi Tür­ki­ye'de yıl­dı­zı par­la­yan Ya­se­min Al­len ve Su­na Yıl­dı­zoğ­lu'ndan özel açıklama

Röportaj Gazetesi

Suna Yıldızoğlu ve Yasemin Allen

Bu­gün­le il­gi­li ne­ler söy­le­mek is­ter­si­niz?

Ya­se­min Al­len: An­ne­me olan sev­gi­mi sa­de­ce An­ne­ler Gü­nü'n­de de­ğil, yı­lın her gü­nü ona his­set­ti­ri­yo­rum. O be­nim kıy­met­lim.
Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­min ge­nel­de duy­gu­la­rı­nı çok sık di­le ge­tir­mez. Bu ve­si­ley­le be­nim­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni öğ­ren­miş ol­dum, mut­lu ol­dum.

Ya­se­mi­n'­in he­di­ye­si ne ola­cak aca­ba?

Ya­se­min Al­len: Onu An­ne­ler Gü­nü'n­de öpü­cük­le­re bo­ğa­ca­ğım (gü­lü­yor). Her bi­ri yüz mil­yon de­ğe­rin­de.

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Yüz mil­yon ster­lin mi, li­ra mı?

Bir­bi­ri­ni­zi çok iyi ta­mam­lı­yor­su­nuz…

Ya­se­min Al­len: Biz an­ne kız değil, iki ar­ka­daş gibiyiz.

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­min benim genç­lik sır­rım­dır, onun­la genç ka­lı­yo­rum.

Ge­le­lim 46 Yok Ola­n dizisine. Söz Ya­se­mi­n'­in…

Ya­se­min Al­len: Ge­çen yıl Lon­dra'day­dım. Hem bi­raz din­len­mek hem de kurs­lar için. Son­ra 46'nın tek­li­fi gel­di. Ser­dar Aka­r'­ın yö­net­ti­ği, Er­dal Be­şik­çi­oğ­lu'nun Me­lis Bir­ka­n'­ın oy­na­dı­ğı bu di­zi­de ol­mak be­ni çok mut­lu et­ti. Ko­şa­rak gel­dim İs­tan­bu­l'­a.

Se­lin ka­rak­te­ri farklı…

Ya­se­min Al­len: Ba­na ben­ziyor. Se­li­n'­le çok iyi bağ­daş­tık, an­laş­tık. Çok mutluyum.

An­nenin ise mutluluktan göz­le­ri ışıl­dı­yor.

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Kı­zım­la ay­nı di­zi mut­luluk veriyor..

Ya­se­mi­n'­in oyun­cu­lu­ğuy­la il­gi­li neler söylersin?

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Oyun­cu­luk ta­ma­men Ya­se­mi­n'­in ken­di se­çi­mi ol­du. An­cak sa­mi­mi­yet­le şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim, Ya­se­min ba­şa­rı­lı ola­ma­say­dı oyun­cu ol­ma­sı­na as­la izin ver­mez­dim (Gü­lü­yor).

TACİZE TECAVÜZE İNDİRİM OLAMAZ

Kı­zın­la ar­ka­daş gi­bi­sin…

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­mi­n'­e ‘S­tres­li ve üzün­tü­lü olun­ca ba­na ge­l' de­rim. Onun sı­ğı­na­ca­ğı tek li­man be­nim. Za­ma­nın­da sa­nat dün­ya­sın­da be­nim li­ma­nım yoktu.

Di­zi­de ah­lak po­li­si­ni oy­nu­yor­sun. Tür­ki­ye'de ka­dın ci­na­yet­le­ri sürüyor.

Ya­se­min Al­len: Ne ya­zık ki en acı­sı ta­ci­zi ya­pan, te­ca­vüz­de bu­lu­nan, ka­rı­sı­nı, sev­gi­li­si­ni öl­dü­ren adam­la­ra mah­ke­me ta­ra­fın­dan iyi hal in­di­rim­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı.

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Son dö­nem­ler­de so­ka­ğa çık­mak içim­den gel­mi­yor. Çün­kü so­kak­lar ve cad­de­ler kö­tü ener­ji­ler­le do­lu.

UYUTAN BİR DİZİ DEĞİL BİZİMKİSİ

Di­zi­de Yıl­dız ka­rak­te­ri­ni oy­nu­yor­sun.

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: 46'da can­lan­dır­dı­ğım Yıl­dız ka­rak­te­ri tam bir man­yak (gü­lü­yor). To­ru­nu­na re­çel ya­parken adam öl­dür­tü­yor.

Dizi, pa­zar ak­şam­la­rı geç sa­at­te ya­yı­na gi­ri­yor.

Ya­se­min Al­len: Bu dizinin se­yir­ci­si be­lir­li bir yaş üs­tü ol­du­ğu için yayını geç sa­at­te.

Bö­lüm sü­re­si 60 da­ki­ka… Bu bir dev­rim…

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Evet, ek­ra­nın her bö­lü­mü 140 da­ki­ka­yı bu­lan ve ba­zen de ge­çen di­zi­le­ri ara­sın­da 46 Yok Olan tam an­la­mıy­la bir dev­rim ya­rat­tı. Ener­ji­si yük­sek bir di­zi.

Er­dal Be­şik­çi­oğ­lu ile bir­lik­te oy­nu­yor­sun?

Ya­se­min Al­len: Er­dal Bey (Be­şik­çi­oğ­lu) şi­zof­ren bir ka­rak­te­ri can­lan­dı­rı­yor. Böy­le us­ta bir oyun­cuy­la bu­luş­tu­ğum için çok mut­lu­yum.

Se­nin oy­na­dı­ğın Se­lin ka­rak­te­ri na­sıl?

Ya­se­min Al­len: Se­lin, Ah­lak Bü­ro­su'n­da po­lis. İyi ta­raf­la­rı ve kö­tü ta­raf­la­rı var. Ada­let adı­na ya­pı­yo­rum ama yo­ru­ma açık. İn­san­la­rı ek­ran kar­şı­sın­da uyu­tan, uyuş­tu­ran de­ğil, zi­hin açan bir di­zi­de oy­nu­yo­rum.

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ka­fa ça­lış­tı­ran di­zi­le­re ih­ti­ya­cımiz var.

DİŞİ ROBİN HOOD

Oyun­cu­lu­ğun Elif di­zi­siy­le baş­la­dı…

Ya­se­min Al­len: İlk di­zim Elif ol­du. An­nem de o di­zi­dey­di.

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: An­cak, be­ra­ber hiç ka­me­ra önü­ne geç­me­dik o di­zi­de. Bu di­zi­de de hiç bir ara­ya gel­mi­yo­ruz.

Ya­se­min, an­nen iki yıl ön­ce yap­tı­ğım rö­por­taj­da se­ni şöy­le ta­nım­la­mış­tı: “O di­şi bir Ro­bin Ho­od'tur.”

Ya­se­min Al­len: An­ne­min ‘Ya­se­min di­şi bir Ro­bin Ho­od'­tu­r' de­me­si be­ni mut­lu edi­yor. Hak­sız­lık­la­ra ses­siz ka­la­mam.

O bir aysberg gibidir

2013'te Öz­can De­ni­z'­le Su ve Ateş fil­min­de rol al­dın. Bu yaz film var mı?

Ya­se­min Al­len: Ge­len film pro­je­le­ri var ama net­le­şen bir şey yok. Ben di­zi­me kon­san­tre ol­dum.

Ya­se­mi­n'­in se­si…

Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­mi­n'­in se­si çok gü­zel. O çok ye­te­nek­li­dir. O bir ays­berg gi­bi­dir, gördüğümüz kü­çük bir bö­lü­müdür.

Söyleşi: Yüksel Şengül

,

Yorum Yaz