Menü İcon

Sera Tokdemir: Al­büm tek­li­fi al­dım ama şu an için sa­de­ce oyun­cu­luk dü­şü­nü­yo­rum

"Ker­ten­ke­le" di­zi­sin­de­ki 'Zeh­ra' ka­rak­te­riy­le ha­tı­rı sa­yı­lır bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan güzel oyuncu Se­ra Tok­de­mir, set or­ta­mı­nı ve özel ha­ya­tı­nı an­lat­tı

Röportaj Gazetesi

Sera Tokdemir: Al­büm tek­li­fi al­dım ama şu an için sa­de­ce oyun­cu­luk dü­şü­nü­yo­rum

Bugün'de yayınlanan röportajı...

Set ortamı nasıl gidiyor?


İlk başladığımız günden beri set ortamı çok keyif­i. Oyuncular arasında hiçbir prob­em yok. Gayet keyifli devam ediyoruz. Herkes mutlu.

Reytingleri takip eder misin?

Her sabah kalkar reytinglere bakarım. Başarılı oldu­ğu­mu­zu gö­rün­ce mut­lu olu­rum. Çün­kü bi­zim için rey­ting­ler çok önem­li. Di­zi­nin de­vam et­me­si için be­lir­le­yi­ci un­sur. Rey­ting­le­ri­miz de çok iyi, çok şü­kür.

Mes­le­ği­niz stres­li. Ru­hu­nu­za na­sıl ba­kım ya­pı­yor­su­nuz?

Mes­le­ği­mi çok sev­di­ğim için ru­hu­mu hır­pa­la­mı­yor. Set­ten ka­lan va­kit­ler­de oğ­lum­la va­kit ge­çi­ri­yo­rum. Oda be­ni din­len­di­ri­yor.

Oğ­lu­nuz di­zi­nin ta­kip­çi­si mi?

Be­ni te­le­viz­yon­da gö­rün­ce kıs­ka­nı­yor. Bu yüz­den çok iz­le­mi­yor. Giz­li giz­li iz­li­yor.

Ye­ni pro­je­ler var mı?

Ge­çen se­ne Ker­ten­ke­le ile bir si­ne­ma fil­mi­ni bir ara­da gö­tür­me­ye ça­lış­mış­tım ve ra­hat­sız­lık­la­rım ol­du. Haf­ta­nın 56 gü­nü ça­lı­şı­yo­rum, tek­rar bir si­ne­ma fil­mi ka­bul ede­cek ol­sam yi­ne 7 gün ça­lış­mış ola­ca­ğım. Bir sü­re son­ra be­den da­yan­mı­yor, yor­gun­luk­tan do­la­yı has­ta­la­nı­yo­ruz. Ya­za ka­dar iyi bir rek­lam pro­je­si çık­ma­dık­ça ye­ni bir pro­je dü­şün­mü­yo­rum.

Di­zi sa­at­le­ri­nin uzun ol­ma­sı oyun­cu­lu­ğu­nu­zu et­ki­li­yor mu?

Di­zi sa­at­le­ri düş­me­dik­çe bu şart­lar dü­zel­me­ye­cek­tir. İşi­mi­zi çok sev­di­ği­miz­den zor gel­mi­yor ama yor­gun­luk bi­raz zor­la­ya­bi­li­yor. Ama işi­miz bu­nu ge­rek­ti­ri­yor.

For­mu­nu­zu na­sıl ko­ru­yor­su­nuz?

As­lın­da yi­yo­rum ama ga­yet eri­ti­yo­rum. Özel­lik­le ek­mek, kar­bon­hid­rat çok yi­yo­rum. Ana öğün­le­ri­min dı­şın­da ara öğün­le­rim de var­dır. Ak­lı­ma es­tik­çe yi­yo­rum. Hiç­bir şey­den ka­çın­mı­yo­rum. Bi­raz tat­lı sev­mi­yo­rum. Be­nim ha­ya­tım şöy­le ge­çi­yor. Bir haf­ta yi­yo­rum. 3 gün ye­mi­yo­rum. Ken­di­mi öy­le den­ge­li­yo­rum.

Spor ya­pı­yor mu­su­nuz?

At bin­me­yi, te­nis oy­na­ma­yı, yüz­me­yi çok se­vi­yo­rum. Tan­go ya­pı­yo­rum. Ama şu sı­ra­lar bun­la­rı yap­ma­ya pek vak­tim ol­mu­yor.

Mü­zik ha­ya­tı­nı­zın ne ka­da­rı?

Ha­ya­tı­mın her anın­da mü­zik var­dır. Ye­ni­len­mek için mü­zik din­li­yo­rum. Da­ha ön­ce bir ki­tap­ta ya­zı­yor­du: ‘Mü­zik in­san­la­rı te­da­vi et­mek için kul­la­nı­lı­yor­du...’ Al­büm tek­li­fi al­dım ama şu an için sa­de­ce oyun­cu­luk dü­şü­nü­yo­rum.

"Oğlum beni kıskanıyor"

Sera Tokdemir, 10 yaşındaki oğlu Boran’ın, kendisini televizyonda gördüğünde kıskandığını söyledi.

"Hissiyat olarak insan gibiler"

Ya­rış atı sa­hi­bi­yim. Ba­bam Ah­met Tok­de­mir asıl at­çıy­dı. Tok­de­mir ekü­ri­si. Şam­pi­yon at­la­rı­mız var. Şubat ayında benim de atım koşacak. Kü­çük­lü­ğüm­den be­ri at­la­rın için­de bü­yü­düm His­si­yat ola­rak in­san gi­bi­ler.

Söyleşi: Bugün

Sera Tokdemir: Al­büm tek­li­fi al­dım ama şu an için sa­de­ce oyun­cu­luk dü­şü­nü­yo­rum, Sera Tokdemir: Al­büm tek­li­fi al­dım ama şu an için sa­de­ce oyun­cu­luk dü­şü­nü­yo­rum

Yorum Yaz