Menü İcon

Ece Gürsel: Ben asla pes etmem

Güzelliği ve başarısıyla adından söz ettiren Ece Gürsel bir koltukta birden fazla karpuzu taşıyan bir isim. Gürsel’le Sözcü Pazar için tadına doyulmaz bir sohbet gerçekleştirdik. Gürsel “Ben asla pes etmem” diyor.

Röportaj Gazetesi

Ece Gürsel: Ben asla pes etmem

Şu sı­ra­lar ti­yat­ro to­zu­nu yu­tan ve son de­re­ce ba­şa­rı­lı iş­le­re im­za atan Ece Gür­sel, gü­zel­li­ğin her plat­form­da ka­zan­dır­ma­dı­ğı­nın can­lı is­pa­tı gi­bi… Mo­del­lik mes­le­ğin­de son de­re­ce ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı sağ­la­yan gü­zel­li­ği­nin mü­zik sek­tö­rün­dey­se önü­ne ade­ta en­gel çı­kar­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Ba­şa­rı­lı isim Gür­se­l’­le oyu­nu sah­ne­le­di­ği Pro­fi­lo İş Mer­ke­zi­’n­de bu­luş­tuk. Ha­ya­ta, ölü­me ve aş­ka da­ir bir soh­bet ger­çek­leş­tir­dik.

Soh­be­ti­mi­ze ti­yat­roy­la baş­la­ya­lım. Hangisi Karısı adlı oyun na­sıl gi­di­yor?

Roy Cooney’in yazdığı bir İngiliz komedisi olan Hangisi Karısı adlı oyunda Barbara rolündeyim. Barbara, Berke Hürcan’ın oynadığı John karakterinin iki karısından biri. Keyifli bir oyun ve keyifli.

DİYET DEĞİL DİKKATLİ BESLENME

Formunuzu korumak için neler yapıyorsunuz?

Diyet yapmıyorum, dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Birgün çok yemişsem ertesi gün hafif yiyorum. Pilates, fitness ve fit in time yapmaya çalışıyorum. Lakin çok sık değil.

Yeni projeleriniz var mı?

Şu an tamamen tiyatroya kanalize olmuş durumdayım. Şahane bir ekiple çalışıyorum ve iyi bir aile olduk.

GÜZEL KADIN OLMAK MODELLİKTE KAZANDIRDI

Gü­zel bir ka­dın ol­ma­nın özel­lik­le Tür­ki­ye­’de avan­taj­la­rı ve de­za­van­taj­la­rı ne­ler?

Gü­zel bir ka­dın ol­mak ba­na, mo­del­lik­te müt­hiş ka­zanç sağ­la­dı. Ama, mü­zik­te al­büm­le­ri­min ve ye­te­ne­ği­min önü­ne geç­ti. Ama önem­li de­ğil. Pes et­mem.

SİNİRİM SAMAN ALEVİ GİBİ

Bar­ba­ra ile ne ka­dar uyu­şu­yor­su­nuz?

Ha­zır ce­vap ol­ma­sı ve he­men si­nir­len­me­si ben­zi­yor sa­nı­rım. Ben de çok ça­buk si­nir­le­ni­rim ama 10 da­ki­ka son­ra ne­ye si­nir­len­di­ği­mi unu­tu­rum. Tam bir Yay Bur­cu­’yum.

OYUNCULUKTA “MÜJDAT GEZEN” BENİ YÜREKLENDİRDİ

Oyun­cu ol­ma fik­ri na­sıl oluş­tu?

As­lın­da uzun za­man­dır de­ne­sem mi di­ye dü­şü­nü­yor­dum. Son­ra bir şe­kil­de vaz­ge­çip, ya­pa­mam ben di­yor­dum. Bir da­vet­te sev­gi­li Müj­dat Ge­ze­n ile kar­şı­laş­tık. Soh­be­ti­miz­de, ya­pa­bi­le­ce­ği­mi ve eği­tim al­mam ge­rek­ti­ği­ni, ek­ra­na da çok ya­kı­şa­ca­ğı­mı söy­le­yip, be­ni yü­rek­len­dir­di. Aka­bin­de “Ya­lan Dün­ya­” di­zi­si­ne ko­nuk ol­dum ve ora­da, bi­zim oyu­nu­muz­da da part­ne­rim olan sev­gi­li “Ce­lal Bel­gi­l” ile kar­şı­laş­tık ve ay­nı di­zi­ye be­ra­ber ko­nuk oyun­cu ola­ca­ğı­mı­zı öğ­ren­dik. Ora­da ti­yat­ro­nun zor­luk­la­rı­nı ko­nuş­tuk. O da be­ni yü­rek­len­dir­di ve ay­nı oyun­da da kar­şı­laş­tık.

PİŞMANLIKLARIM YOKTUR

En bü­yük piş­man­lı­ğı­nız ne­dir?

Ha­ya­tın her anın­dan ke­yif al­ma­ya ça­lı­şı­rım. Piş­man­lık­la­rım yok. Ya­şa­dı­ğım ve yap­tı­ğım her olum­lu ya da olum­suz şey, be­ni ben ya­pan şey­ler­dir.

Keş­ke oy­na­say­dım de­di­ği­niz bir rol var mı?

Ta­ri­hi di­zi­ler­de, dö­nem ka­dın­la­rın­dan bi­ri­ni oy­na­mak is­ter­dim.

Oyun­cu­luk eği­ti­min var mı?

Evet yak­la­şık 6 ay ol­du. Hâ­lâ da de­vam edi­yor. “Ti­yat­ro Dün­ya­sı­” oyun­cu­la­rın­dan özel ders alı­yo­rum. Ay­rı­ca, oyun­cu ko­çun­dan da ka­me­ra önü eği­ti­mi alı­yo­rum.

Bir kol­tuk­ta bu ka­dar çok kar­pu­zu ta­şı­mak zor mu?

Ye­te­nek­le­ri­ni­zi ze­ka­nız ile bir­leş­tir­di­ği­niz­de, hiçbir zor­luk ile kar­şı­laş­maz­sı­nız.

ÇİÇEKLER AŞKIMDAN DEĞİL SEVENLERİMDEN

Sos­yal med­ya he­sa­bı­nı­zı ta­kip eden­ler si­ze ge­len de­met de­met gül­le­ri kıs­ka­nı­yor­dur. Aca­ba bun­lar tut­ku­lu bir aş­kın işa­re­ti mi?

Be­nim için, ba­na çi­çek yol­lan­ma­sı, sa­de­ce tut­ku­lu bir aş­kın işa­re­ti ola­maz. Çün­kü kon­ser­le­ri­me ve oyun­la­rı­ma, baş­ta ai­lem, ar­ka­daş­la­rım, ça­lış­tı­ğım ajans sa­hip­le­ri vb… ya­kın dos­tlarım ol­mak üze­re, çi­çek yol­lar­lar. Ek­sik ol­ma­sın­lar. Mut­lu edi­yor­lar. Şu an ha­ya­tım­da kim­se yok.

Söyleşi: Edda Sönmez

Ece Gürsel: Ben asla pes etmem, Ece Gürsel: Ben asla pes etmem

Yorum Yaz