Menü İcon

Ece Duran: Hukuk bahane tiyatro şahane

Hukuk bitirdi, avukat oldu. Çocukluk hayali tiyatroydu. Konservatuvar sınavına girip kazandı, şimdi Fosforlu’da 4 karakteri birden oynuyor

Röportaj Gazetesi

Ece Duran: Hukuk bahane tiyatro şahane

Fosforlu Cevriye’de canlandırdığı tiplemelerle dikkat çeken Ece Duran’ın başı düzgün fiziği ile dertte! “Sahnede komik bulup, sonrasında ‘çok zayıfmışsın’ diyorlar” diye dert yanan güzel oyuncu, komedi rolleri için imaj değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Çatlak Marika.. Günnaz.. Kös Ayten.. Çentik Cemile… Ve karşınızda Ece Duran!… “Bu ne çelişki” dediğinizi duyar gibiyim. “Ne çatlağı, ne çentiği, bu kızdan Juliet olur” diye de söylenebilirsiniz. Hiç şaşırmam.
Amma ve lakin, Ece’yi tanıyıp, iki çift laf edince işin şekli o biçim değişiyor benden söylemesi. Evet haklısınız; kız hem güzel, hem zarif, hem de nazik. Ama inanın bana bir o kadar da çatlak, bir o kadar da kös yani! Hem çatlak olmasa tiyatrocu olmak için hukuk okur muydu sizce? Peki ya, oynadığı müzikalin hakkını daha iyi vermek için müzikolog olur muydu?…

Göz önünde olmayı hiç mi hiç istemedim

Düz­gün fi­zik so­run mu?
Ke­sin­lik­le! Be­nim bir imaj de­ği­şik­li­ği­ne ih­ti­ya­cım var. 10 ki­lo alıp, tom­bul bir kız ol­ma­yı de­ne­ye­bi­li­rim me­se­la. Şu dö­nem ol­ma­dığım ka­dar ce­su­rum. Ar­tık ta­kın­tı­la­rım da kalmadı…

Ta­kın­tı der­ken?…
Ben çok uzun­ca bir sü­re ün­lü ol­ma fo­bi­siy­le ya­şa­dım. Ger­çek­ten çok kork­tum. Ya ün­le­nir­sem? Ya in­san­lar be­ni so­kak­ta ta­nır­sa?…. Bu yüz­den de çok göz önün­de ol­ma­ma­ya dik­kat et­tim. Sah­ne­de yap­tım iş­le al­kış­lan­mak ta­bi­i ki çok gü­zel. Ama nor­mal ha­yat­ta hep sı­ra­dan ol­ma­yı seç­tim.

Zerrin Tekindor ile rol almayı isterim

Peki tiyatroda hayalin var mı?
Olmaz olur mu? Hep o hayalle yaşıyorum. Broadway müzikali tadında bir oyunda oynamayı çok isterim.

Türkiye’de Broadway Müzikali?
(Gülüyor) Mümkün olmadığını biliyorum. Müzikal çok büyük prodüksiyon ve bütçe istiyor. Ama hayalim yüzünden İstanbul Üniversitesi’nde müzik okudum. O da yeni bitti…

Ünlülerden bir idol beğen diye sorsam, kimin adını verirsin?
Zerrin Tekindor… Duruşu, asaleti ile ona hayranım. Komediyi de, dramı da, o kadar güzel oynuyor ki, her ikisini de bu kadar iyi başaran oyuncu azdır. Bir gün bir projede birlikte rol almayı çok isterim.

Pişmanlığım olmadı

Han­gi­si ön­ce­li­ğin ol­du?
İlk baş­lar­da dans bi­rin­ci ön­ce­li­ğim­di. Mü­zik iki, ti­yat­ro üç­tü. Son­ra­ ti­yat­ro ağır bas­tı.

E hu­kuk ne ol­du bu ara­da?
Hu­kuk bit­ti. Avu­kat ol­dum. Ruh­sa­tı­mı al­dım, ba­ro­ya kay­dol­dum. Ama hiç yap­ma­dım. Ge­çen­ler­de de bak­tım sil­miş­ler ba­ro­dan kay­dı­mı. Hiç de piş­man de­ği­lim. Ti­yat­ro­yu çok sev­dim. Her ne ka­dar bir dö­nem küs­sem de, vaz­geç­me­dim, vaz­geç­me­ye­ce­ğim…

Fosforlu istediğim gibi…

Aynı zamanda müzikologsun!
Evet. Çok fazla müzikal seyrettim. Adamların işlerini nasıl yaptığını gördükçe, bir de kendime baktım… Gittim eğitimini aldım. Çünkü en büyük hayalim müzikal oynamak. Fosforlu da benim bu zamana kadar oynadığım en müzikal oyun aslında.

Kendine biçtiğin rol ne peki?
Ben komedi ve yan rolleri seviyorum.

Komik buluyor musun kendini?
Komiğim tabi. Hem de çok komiğim. Ama tipten kaybediyorum!…

Görünüşüm etkiliyor

Fiziğin, kariyerinde etkili mi?
Biraz fazla hırslıyım galiba. Ya da her şeyi bir arada istiyorum. Kamera önünü çok sevdim. Artık sadece tiyatroyla yetinmiyorum. Dizi de film de istiyorum. Teklifler de alıyorum. Ama gittiğim her görüşmede aynı şeyi duyuyorum: “Sahnedeki tombul yanaklı komik kıza ne oldu?”, “Çok zayıflamışsın, biraz kilo al!”
Video ve fotoğraflarda tombik gözüküyorum demek ki. Komik Türk kızı tiplemeleri için çağırıyorlar. Zayıf olduğumu görünce, işler kaçıyor.

Tiyatro hep aklımdaydı

Hu­kuk me­zu­nu­sun ama ti­yat­ro ya­pı­yor­sun. Or­ta­da bir çe­liş­ki yok mu?
(Gü­lü­yor) Ama ben za­ten ti­yat­ro yap­mak için hu­kuk oku­dum. İl­ko­kul­dan iti­ba­ren hep ba­şa­rı­lı bir öğ­ren­ciy­dim. Ma­ale­sef biz­de böy­le bir du­rum var, eğer ba­şa­rı­lıy­sa­nız, mes­le­ği­niz de ay­nı öl­çü­de şe­kil­le­ni­yor.

Sanatla iç içeyim…

Hu­kuk ba­ha­ne, ti­yat­ro şa­ha­ne di­yor­sun ya­ni…
Ay­nen öy­le ol­du. As­lın­da il­ko­kul­dan iti­ba­ren ti­yat­ro, mü­zik, dans hep il­gi ala­nım­dı. Üni­ver­si­te­de de hem ti­yat­ro ku­lü­bü­ne, hem mü­zi­kal ku­lü­bü­ne gir­dim. Eşim­le de ora­da ta­nış­tım. Hat­ta bir dö­nem Ana­do­lu Ate­şi­’n­deydim.

Söyleşi: Nil Soysal

Ece Duran: Hukuk bahane tiyatro şahane, Ece Duran: Hukuk bahane tiyatro şahane

Yorum Yaz